Padmabhushan Dr. Karmaveer Bhaurao Patil

Founder – Rayat Shikshan Sanstha